• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برگزاری_آنلاین_روز_جهانی_کارگر_در_کانادا

04می
روز جهانی کارگر آنلاین برگزار شد

روز جهانی کارگر آنلاین برگزار شد

در روز جهانی کارگران، شورای مرکزی سگنه لاک-سن-ژان ( (CCSLSJاز اعضا و جمعیت منطقه دعوت کرد تا در فعالیت های بسیج مجازی شرکت کنند. بسیج مجازی کارگران تحت عنوان «همبستگی بیشتر از همیشه! »، مورد توجه قرار گرفت. در حالی که راهپیمایی اول ماه می به دلیل همه گیری جهانی لغو شده بود، شورای مرکزی […]