• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برنامه_Meow_Talk

29نوامبر
حرف بزن گربه!

حرف بزن گربه!

با کمک اپلیکیشن ميوتاك، میومیوی گربه‌‌يتان را ترجمه کنید تصور كنيد گربه‌ای داريد كه به هر دلیلی و مدام میومیو می‌کند و شما نمی‌فهمید كه گربه زبان‌بسته می‌خواهد چه چيزی به شما بگوید. در اين لحظات آرزو می‌كنيد كاش می‌توانستيد زبان گربه‌يتان را می‌فهميديد و متوجه خواسته يا ناراحتی گربه می‌شديد. سازندگان اپلیکیشن «Meow Talk» […]