• برابر با : Monday - 10 May - 2021

برنامه_مشاغل_تابستانی_کانادا

19می
شروع استخدام در مشاغل تابستانی کانادا

شروع استخدام در مشاغل تابستانی کانادا

مشاغل تابستانی کانادا (CSJ) در تابستان فرصت های شغلی خوبی برای جوانان ایجاد کرده است. دولت کانادا در این روزهای بی سابقه در پی گسترش کرونا، در حال کار با کارفرمایان در سراسر کشور است. دولت می خواهد از ارتباط جوانان کانادایی با فرصت های شغلی ایمن در بازار کار تابستان اطمینان حاصل کند.