• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بايون_تك

16دسامبر
الويت دريافت واكسن كرونا با چه كسانی است

الويت دريافت واكسن كرونا با چه كسانی است

گفته می‌شود اولویت دریافت با افرادی است که نتیجه تستشان مثبت نبوده است «کمیته مشاوره ملی ایمن‌سازی»  (NACI)، اعلام کرد به دلیل کمبود دوز واکسن، احتمالاً افرادی كه نتیجه تست كرونايشان مثبت اعلام شده، واکسن نمی‌زنند. به گفته اين كميته، اولویت دریافت واکسن با کسانی است که تاکنون نتیجه تست آنها مثبت نبوده است. البته […]