• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_استخرهای_روباز_کبک

03ژوئن
بازگشایی استخرهای روباز کبک

بازگشایی استخرهای روباز کبک

استخرهای روباز، بازی های آبی و فضاهای بازی پارک ها، در کل استان کبک و برای کل دوره تابستان مجاز شد. شهرداری ها به تدریج می توانند شروع به باز کردن استخرها کنند. این اقدام در جهت کمک به کبکی ها برای تحمل موج گرمای زودرس پیش بینی شده است. در مونترال، شهرداری ها به […]