• برابر با : Monday - 10 May - 2021

ایران‌باستان

21ژانویه
بهمنگان، جشن گرامیداشت وُهومَن

بهمنگان، جشن گرامیداشت وُهومَن

در ایران‌باستان هر روزی از ماه دارای نام خاصی بود و هرگاه که نام روز با نام ماه تطابق می‌یافت، آن روز را ایرانیان، جشن می‌گرفتند.