كانادا از فهرست كشورهای ايمن اروپا خط خورد

افزايش شمار مبتلايان كرونا در كانادا، موجب شد تا نام كانادا از فهرست مسافران اروپا خارج شود سفر به کشورهای

Read more