برنامه‌های تابستاني ارکستر متروپولیتن مونترال

با آغاز تابستان برنامه‌های«یانیک نزه–سگن» رهبر «ارکستر متروپولیتن مونترال» کاهش نیافته که بیشتر هم شده است. اين رهبر ارکستر كه

Read more